Algemene Voorwaarden Hondenopvang Barendrecht

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Hondenopvang Barendrecht: Het bedrijf voor het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.

1.2       Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de opvangovereenkomst wordt/is gesloten.

1.3       Klant: De natuurlijke – of rechtspersoon, die met Hondenopvang Barendrecht een opvangovereenkomst heeft gesloten.

1.4       Medewerker: degene die bevoegd is om namens de dierenopvang de opvangovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren

1.5       Opvangovereenkomst: De overeenkomst tussen Hondenopvang Barendrecht en de klant, waarbij Hondenopvang Barendrecht  zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

1.6       Werkzaamheden: De door Hondenopvang Barendrecht uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.

1.7       Hondenopvang: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouw en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Hondenuitlaatservice Barendrecht handelend onder de namen:

hondenuitlaatservicebarendrecht.nl, hondenuitlaatservicerhoon.nl, hondenuitlaatserviceridderkerk.nl, hondenopvangbarendrecht.nl.

2.2       Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.

2.3       Hondenopvang Barendrecht stelt klanten in de gelegenheid om Hondenopvang Barendrecht te bezichtigen.

2.4       De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij Hondenopvang Barendrecht.

 

Artikel 3 – Inschrijving

3.1       Inschrijving is slechts mogelijk indien de hond getoond is aan Hondenopvang Barendrecht. Bij twijfel over het functioneren van de hond binnen het concept van Hondenopvang Barendrecht kan een proefovernachting verplicht worden gesteld.

3.2       Door in te schrijven accepteert de klant de algemene voorwaarden.

3.3       Inschrijving geschiedt mondeling, per telefoon of per E-mail.

3.4       Van iedere klant wordt een Inschrijfformulier opgesteld. Het Inschrijfformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van de klant, het telefoonnummer waar de klant bereikbaar is gedurende de opvangperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, het geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier. Tevens wordt de klant op de hoogte gesteld van de tarieven voor overnachting.

3.5       Bij reservering via E-mail wordt binnen 24 uur een bevestiging verzonden.

 

Artikel 4 – Reserveringssom

4.1       Aan het reserveren door de klant zijn geen reserveringskosten verbonden.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1       De mondeling of op de website vermelde prijs geldt per dag per gastdier. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

5.2       Hondenopvang Barendrecht heeft haar prijslijst vermeld op de website www.hondenopvangbarendrecht.nl. Mondelinge prijsafspraken zijn bindend en gaan boven de tarieven vermeld op deze website.

5.3       Betaling van hetgeen de klant op grond van de opvangovereenkomst aan Hondenopvang Barendrecht verschuldigd is, geschiedt vooraf aan de opvangovereenkomst, contant of per bankoverschrijving.

5.4       Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant, zal Hondenopvang Barendrecht de resterende dagen ook in rekening brengen.

5.5       Indien de klant binnen de vier weken (28 dagen) geteld vanaf de datum dat de klant het gastdier zou komen brengen de inschrijving annuleert worden er 25% annuleringskosten van de totaalprijs in rekening gebracht. Deze dienen binnen 14 dagen giraal of contant te worden voldaan.

5.6       Indien de klant binnen de twee weken (14 dagen) geteld vanaf de datum dat de klant het gastdier zou komen brengen de inschrijving annuleert worden er 50% annuleringskosten van de totaalprijs in rekening gebracht. Deze dienen binnen 14 dagen giraal of contant te worden voldaan.

Artikel 6 – Rechten en plichten van Hondenopvang Barendrecht

6.1       Hondenopvang Barendrecht verplicht zich om op basis van de gesloten opvangovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

6.2       Hondenopvang Barendrecht verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft.

6.3       Hondenopvang Barendrecht zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

6.4       Hondenopvang Barendrecht is gerechtigd het gastdier, bij een verwaarloosde vacht, op kosten van de klant te wassen c.q. te ontklitten. De hieraan verbonden kosten zullen aan de klant worden doorberekend.

6.5       Hondenopvang Barendrecht mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van Hondenopvang Barendrecht noodzakelijk is.

6.6       Hondenopvang Barendrecht is gerechtigd de toegang tot Hondenopvang Barendrecht te weigeren voor het gastdier, indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door Hondenopvang Barendrecht verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

6.7       Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in Hondenopvang Barendrecht verblijft, is de klant de prijs per dag aan Hondenopvang Barendrecht verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.

6.8       Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de opvangovereenkomst bij Hondenopvang Barendrecht ophaalt, zal de opvanghouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de opvanghouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige opvangprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

6.9       Hondenopvang Barendrecht is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten van de klant

7.1       De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan Hondenopvang Barendrecht te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in Hondenopvang Barendrecht.

7.2       De klant is aansprakelijk jegens Hondenopvang Barendrecht voor schade, veroorzaakt door het gastdier.

7.3       De klant is aansprakelijk jegens Hondenopvang Barendrecht voor schade/verwonding aan andere dieren, indien dit is waargenomen door Hondenopvang Barendrecht.

7.4       Klant dient een bench, voer, voer- en waterbak en alle andere gewenste benodigdheden tijdens het verblijf zelf mee te nemen.

 

Artikel 8 – Ziekte, verwonding en/of overlijden van het gastdier

8.1       De klant machtigt Hondenopvang Barendrecht om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in Hondenopvang Barendrecht op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de klant of een vertegenwoordiger van de klant.

8.2       De klant machtigt hierdoor Hondenopvang Barendrecht om in geval van verwonding van het gastdier door spelen of gevecht op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen. Indien de situatie van de hond het toelaat, zal er vooraf contact opgenomen worden met de klant of een vertegenwoordiger van de klant.

8.3      Indien het gastdier tijdens het verblijf in Hondenopvang Barendrecht onverhoopt komt te overlijden, zal Hondenopvang Barendrecht alles in het werk stellen om de vooraf kenbaar gemaakte wensen van de klant te respecteren. Alle kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1       Een tekortkoming in uitvoering van de opvangovereenkomst kan Hondenopvang Barendrecht niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij Hondenopvang Barendrecht en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan Hondenopvang Barendrecht gebruik wenst te maken bij de nakoming van de opvangovereenkomst.

9.2       Hondenopvang Barendrecht zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

9.3       Hondenopvang Barendrecht is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door Hondenopvang Barendrecht en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de opvangovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend Hondenopvang Barendrecht. Hondenopvang Barendrecht is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de opvangovereenkomst.

9.4       In geval Hondenopvang Barendrecht aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door Hondenopvang Barendrecht van haar verplichtingen uit de opvangovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen opvangprijs, met daarbij een maximum van bedrag €300,00 (zegge: driehonderd Euro).

9.5       De klant vrijwaart Hondenopvang Barendrecht voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opvangovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Hondenopvang Barendrecht.

 

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

10.1     In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Hondenopvang Barendrecht is gevestigd, tenzij de klant binnen een (1) maand nadat Hondenopvang Barendrecht schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2     Op de opvangovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.3     Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.